Privacyverklaring Administratieportaal

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring van Administratieportaal.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerken persoonsgegevens. Omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over je activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij adviseren ouders dan ook betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomen we samen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@administratieportaal.nl.

Waarom we gegevens nodig hebben

Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te bellen als dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten analyseren je gedrag op de website. Het doel hiervan is om onze website te verbeteren. Maar ook om ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens die wij nodig hebben voor je belastingaangifte.
Hoe lang bewaren we gegevens?

Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien van toepassing hanteren we voor de verzamelde gegevens de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten verkopen of verhuren je gegevens niet aan derden. Ook verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek in kaart brengen

Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en je gebruiksgemak. Het doel hiervan is ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt. Ook onthouden ze bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar office@administratieportaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je je te legitimeren zodat we je kunnen identificeren. We slaan bij deze identificatie geen gegevens van je op. Zo is je privacy beschermd. Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten reageren zo snel op je verzoek, maar tenminste binnen vier weken.

Beveiliging

Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten nemen de privacy en bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Administratieportaal en alle aan haar gelieerde entiteiten hebben in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van haar dienstverlening aan haar klanten:

1. Dagelijkse back-up en mogelijkheid voor herstelprocedures.
2. Beveiliging van netwerkverbindingen.
3. Beperkte toewijzing van bevoegdheden gerubriceerd per functie voor personen die met de uitvoering van de verwerking belast zijn (inclusief een periodieke controle hierop).
4. Deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen in het kader van de dienstverlening.
5. Implementatie van beveiligingsbeleid.
6. Implementatie van gedragscode voor personeel.
7. Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden.
8. Indringeralarm op de bedrijfspanden.
9. Verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes.
10. Logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens.
11. (Sub)bewerkersovereenkomsten met derden.
12. Opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via +31 (0)411-850887 of via office@administratieportaal.nl.

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van Administratieportaal zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring van Administratieportaal. Wij hechten veel waarde aan je oordeel en eventuele suggesties over onze website. Heb je dan ook vragen, opmerkingen of suggesties, neem contact met ons op via office@administratieportaal.nl.